«Про Єдину інформаційну систему у сфері обігу деревини»

Ниже текст законопроекта и пояснительная записка. М.П.

Проект вноситься народними депутатами України

1.    О. В. Єднаком (144)

2.    І. П. Рибак (400)

3.    А. Б. Дирів (290)

4.    О.В. Опанасенко (147)

5.    С.І. Кіраль (159)

6.    Н.В. Кацер-Бучковська (054)

7.    П.В. Дзюблик (270)

8.    М.Л. Бондар (317)

9.    Т.Д. Кремінь (057)

10. В.Ю. Арешонков (268)

11. О.В. Ревега (432)

12. Г.М. Гопко (128)

13. С.М. Євтушок (354)

14. В.М. Романюк (298)

15. В.М. Кривенко (132)

16. О.М. Рябчин (217)

17. С. В. Валентиров (285)

 

Закон України

«Про Єдину інформаційну систему у сфері обігу деревини»

Цей Закон регулює правові та організаційні основи обігу та обліку деревини, що спрямовані на забезпечення системного контролю в сфері лісової та деревообробної промисловості, а також протидію обігу незаконно заготовленої деревини та незаконним рубкам.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

Необроблена деревина – стовбур дерева без верхівки або його частини, що утворився в результаті заготівлі деревини;

Обіг деревини (операції із деревиною) – заготівля, зберігання, транспортування, купівля та продаж деревини.

Стаття 2. Єдина інформаційна система у сфері обігу деревини

Єдиною інформаційною системою у сфері обігу деревини (далі – ЄІС «Обіг деревини») є автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система збирання, зберігання, захисту, обліку, оприлюднення інформації, що створена з метою забезпечення контролю за законністю операцій із необробленою деревиною, забезпеченням її обліку та маркування.

До складу ЄІС «Обіг деревини» входять: модуль єдиного електронного обліку необробленої деревини, модуль контролю за рухом необробленої деревини, модуль електронної системи декларування походження лісо- та пиломатеріалів.

Єдина інформаційна система у сфері обігу необробленої деревини є загальнообов’язковою для використання всіма постійними лісокористувачами, та іншими суб’єктами господарювання, що здійснюють операції із необробленою деревиною, визначені цим законом.

Доступ до ЄІС «Обіг деревини» здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

          Дані з ЄІС «Обіг деревини» є офіційною інформацією. Інформація, внесена до ЄІС «Обіг деревини», підлягає невідкладному оприлюдненню як публічна інформація у формі відкритих даних на веб-сайті адміністратора ЄІС «Обіг деревини» із можливістю доступу до інформації за допомогою мережі Інтернет та мобільного додатка. Обмеження стосовно доступу до інформації, яка становить комерційну таємницю, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

          Порядок ведення ЄІС «Обіг деревини» затверджується Кабінетом Міністрів України.

 Стаття 3. Облік деревини в ЄІС «Обіг деревини»

Проведення електронного обліку необробленої деревини в ЄІС «Обіг деревини» є загальнообов’язковим для всіх постійних лісокористувачів.

          Єдиний електронний облік необробленої деревини здійснюється в ЄІС «Обіг деревини» з обов’язковим внесенням інформації про:

          – постійних лісокористувачів або власників лісів, що здійснюють заготівлю необробленої деревини;

          – лісові ділянки, виділені для заготівлі необробленої деревини;

          – спеціальні дозволи на заготівлю необробленої деревини;

          – облік та маркування необробленої деревини;

          – товарно-транспортні документи на транспортування необробленої деревини, із зазначенням обсягу, маркування, видового (породного) та сортиментного складу;

          – транспортні засоби, якими здійснюється транспортування необробленої деревини.

          Облік та маркування партії імпортованої необробленої деревини здійснюється імпортером при перетині кордону, із внесенням відповідної інформації до ЄІС «Обіг деревини»

          Порядок обігу, обліку та маркування необробленої деревини затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 4. Моніторинг руху необробленої деревини

ЄІС «Обіг деревини» забезпечує моніторинг обігу необробленої деревини від місця заготівлі, продавця або місця перетину кордону імпортованою необробленою деревиною до покупця, в режимі реального часу із застосуванням мережі Інтернет та мобільного додатка.

          Транспортні засоби, що здійснюють перевезення необробленої деревини повинні бути обладнані системами навігаційного моніторингу руху та бути зареєстрованими в ЄІС «Обіг деревини».

          Інформація про переміщення необробленої деревини вноситься до ЄІС «Обіг деревини» продавцем, до моменту передачі необробленої деревини перевізнику.

Перевізник та покупець зобов’язані перевіряти чи відповідає зазначена в ЄІС «Обіг деревини» інформація про необроблену деревину фактично переданій необробленій деревині та підтвердити прийняття відповідної партії необробленої деревини.

Забороняється транспортування необробленої деревини без проведення її обліку, маркування та без внесення відповідних даних до ЄІС «Обіг деревини».

Інформація про переміщення необробленої деревини є загальнодоступною та може бути перевірена в ЄІС «Обіг деревини» за номерним знаком транспортного засобу, номером бирки для маркування необробленої деревини чи номером партії імпортованої необробленої деревини.

Стаття 6. Адміністратор ЄІС «Обіг деревини»

          Адміністратором ЄІС «Обіг деревини» є державне підприємство,  підпорядковане центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

 Стаття 7. Створення і функціонування ЄІС «Обіг деревини»

Створення і функціонування ЄІС «Обіг деревини» забезпечує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки через підпорядковане державне підприємство.

Фінансове забезпечення функціонування ЄІС «Обіг деревини» здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та інших, не заборонених чинним законодавством, джерел.

 Стаття 8. Відповідальність за порушення правил обігу деревини

          За порушення норм цього Закону щодо обігу деревини юридичні та фізичні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.

          Стаття 9. Прикінцеві та перехідні положення

 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через рік з дня набрання ним чинності.
 2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 • У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):

Статтю 69 після частини п’ятої доповнити новою частиною шостою такого змісту:

«Відомості про спеціальні дозволи на використання лісових ресурсів в лісах державної та комунальної власності є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі протягом трьох робочих днів із дати їх видачі в ЄІС «Обіг деревини».».

 • У Законі України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів.» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 2-3 ст.34):

Статтю 3 викласти в такій редакції:

«Стаття 3 Електронне декларування походження лісо- та пиломатеріалів

Реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб’єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності електронної декларації про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Порядок подання декларацій про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Заповнення електронної декларації про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів покладається на суб’єкта господарювання, що здійснює їх реалізацію за кордон.

Особи, винні в порушенні порядку заповнення електронних декларацій про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, несуть відповідальність згідно із законом.

Адміністратор ЄІС «Обіг деревини» забезпечує ведення реєстру електронних декларацій про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб’єкт підприємницької діяльності, що подав електронну декларації про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, за умови наявності в ЄІС «Обіг деревини» декларації про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, разом з іншими необхідними документами.

Після митного оформлення товарів до реєстру електронних декларацій вноситься інформація про час та місце перетину товаром кордону, та про уповноважених осіб, що здійснювали митне оформлення.».

 • У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

            Доповнити статтями 68-1, 68-2, 68-3 такого змісту:

  «Стаття 68-1. Порушення вимог щодо транспортування та обліку необробленої деревини

   Транспортування необробленої деревини транспортними засобами, не зареєстрованими в ЄІС «Обіг деревини» або з порушенням вимог до моніторингу руху необробленої деревини, –

          тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Транспортування необробленої деревини без проведення її обліку, маркування або без документів, що підтверджують законність її придбання, вартістю понад два неоподатковані мінімуми доходів громадян, –

          тягне за собою накладення штрафу від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією незаконно добутої деревини та конфіскацією знарядь вчинення правопорушення.

         Стаття 68-2. Порушення законодавства про обіг необробленої деревини

          Купівля або інше набуття у власність, приймання, зберігання суб’єктами господарювання необробленої деревини, що необлікована у встановленому порядку або не має документів, що підтверджує законність її придбання, –

          тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією необлікованої деревини.

          Стаття 68-3. Порушення вимог внесення інформації до ЄІС «Обіг деревини».

   Неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації до ЄІС «Обіг деревини», передбаченої законами та іншими нормативно правовими актами України, –

  тягне за собою накладення на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, –

тягнуть за собою накладення, штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».

   У абзаці першому статті 221 після цифр «51-2» доповнити такими словами та цифрами: «частиною другою статті 68-1, статтями 68-2, 68-3,».

          У статті 255:

          в абзаці «органів внутрішніх справ (Національної поліції) (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2,» після цифр «51-2,» доповнити такими цифрами: «68-1,»;

          в абзаці «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, після слів «охорони природних ресурсів (» доповнити такими словами та цифрами «статті 68-2, статті 68-3,».

 • У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

          У частині першій статті 96-1, після слів: «частиною другою статті 244,» доповнити такими словом та цифрами: «статті 246-1,».

          Додати нову статтю 246-1 такого змісту:

 

«Стаття 246-1. Незаконний обіг необробленої деревини

 1. Продаж або транспортування необробленої деревини, вартістю понад десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, без проведення її обліку, –

 карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією необлікованої деревини та конфіскацією знарядь і засобів вчинення злочину.

 1. Купівля чи інше приймання необробленої деревини, що необлікована у встановленому порядку, або на яку відсутні документи, що підтверджують законність придбання чи транспортування необробленої деревини, вартістю понад двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, –

карається штрафом від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років із конфіскацією необлікованої деревини, знарядь вчинення злочину.».

 

 1. 3. Кабінету Міністрів України в однорічний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України                                               А.В. Парубій

 

 


3 Коментаря “«Про Єдину інформаційну систему у сфері обігу деревини»

 1. OLEG Lystopad сказав:

  Така логістика проходження законів: хочеш, аби був ухвалений. збери кількадесять підписів, причому бажано з різних фракацій і комітетів. Бо інакше за нього не будуть голосувати ні на засіданні профільного комітету, ні у сесійній залі.  Під дахом ВРУ звичайна логіка не діє :))

 2. Вік сказав:

  Транспортні засоби, що здійснюють перевезення необробленої деревини повинні бути обладнані системами навігаційного моніторингу руху – даний абзац унеможливлює проводити реалізацію залізничним транспортом (де Ви бачили піввагон з GPS).
  Абзац “Інформація про переміщення необробленої деревини вноситься до ЄІС «Обіг деревини» продавцем, до моменту передачі необробленої деревини перевізнику” також неможлио виконати, оскільки в підприємстві, де я працюю біля 40% площі лісфонду не покрито, або покрито нестійкою мережею GSM

Залишити коментар